Privacybeleid

Voldt beschermt uw privacy. Daarom verwerken we alleen de informatie die we nodig hebben om onze diensten te verbeteren en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van de Voldt website en de daarop ontsloten dienstverlening. De geldigheidsdatum van deze voorwaarden is 08/12/2021; wanneer een nieuwe versie wordt gepubliceerd, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt en met wie, en onder welke voorwaarden dergelijke informatie eventueel kan worden gedeeld met derden. Het legt ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we ze beschermen tegen misbruik, evenals welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, wiens gegevens je aan het einde van ons privacybeleid kunt vinden.

Informatie over gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie de gegevens kan inzien.

Online winkel software

Shopify

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt de naam, het adres en de woonplaats van de gebruiker en zijn betaalgegevens, zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op die onderdelen van Mollie's dienstverlening waarbij Mollie gebruik maakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform WebwinkelKeur. Iedereen die een review achterlaat via WebwinkelKeur moet zijn naam en e-mailadres opgeven. WebwinkelKeur deelt deze informatie met ons om de review te kunnen koppelen aan de bestelling. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op haar website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om te reageren op uw recensie. Als wij u vragen een recensie achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij zullen deze informatie alleen gebruiken om u te vragen een recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het uitvoeren van de diensten waartoe wij hen hebben gemachtigd. Alle hierboven genoemde waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op die onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek

DHL

Als je bij ons bestelt, is het onze taak om ervoor te zorgen dat het pakket bij je wordt afgeleverd. Voor de bezorging maken wij gebruik van PostNL. Dit verplicht ons om jouw naam, adres en woonplaats met PostNL te delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen om het contract uit te voeren. Als PostNL gebruik maakt van onderaannemers, stelt PostNL je gegevens ook aan hen ter beschikking.

Fakturering en regnskap

SAP B1

Wij gebruiken SAP B1 voor administratie en boekhouding. Wij delen uw naam, adres en woonplaats en informatie over uw bestelling. Deze informatie wordt gebruikt om je verkoopfacturen te beheren. Uw persoonlijke gegevens worden veilig overgedragen en opgeslagen. [LEVERANCIER] doet er alles aan om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en te bewaren. SAP B1 gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen

Het doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de geplaatste order. We gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze om op een later tijdstip contact met u op te nemen, behalve op uw verzoek, dan vragen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Al deze derden zijn verplicht tot geheimhouding op grond van een overeenkomst tussen hen en ons of op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch op onze website wordt verzameld, wordt verwerkt om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijv. IP-adres, browser en besturingssysteem) is geen persoonsgegeven.

Samenwerking met de belastingdienst en misdaadpreventie

Indien nodig kan Voldt wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met initiatieven van de overheid op het gebied van belastingen of misdaadpreventie. In dit geval zijn wij verplicht om uw gegevens te delen, maar wij zullen hier bezwaar tegen maken binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u ons laat weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Als u ons hiervan op de hoogte stelt, zullen we dit ook interpreteren als een verzoek om te worden vergeten. Volgens de geldende administratieve verplichtingen moeten we echter facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus we zullen deze gegevens bewaren voor de duur van de toepasselijke termijn. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we volgens uw instructies hebben opgesteld.

Uw rechten

Volgens de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten van toepassing zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij kopieën en afdrukken van uw gegevens over het algemeen alleen naar uw reeds bekende e-mailadres. Als u de gegevens wilt ontvangen, bijvoorbeeld via een ander e-mailadres of per post, zullen we u vragen om u te identificeren. We houden gegevens bij van ingevulde verzoeken; als een verzoek wordt vergeten, verwerken we geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en afdrukken van de gegevens in het machineleesbare formaat dat wij in onze systemen gebruiken. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming als u vermoedt dat we uw persoonlijke gegevens onjuist gebruiken.

Recht op toegang

U hebt altijd recht op toegang tot de gegevens die wij over u verwerken (of hebben verwerkt) of die tot u herleidbaar zijn. U kunt dit aanvragen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u een kopie van alle informatie met een overzicht van de verantwoordelijken voor de verwerking die deze gegevens in hun bezit hebben, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om informatie die wij over u (laten) verwerken of die naar u herleidbaar is, te laten corrigeren. U kunt dit aanvragen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we een bevestiging van de correctie van uw gegevens naar uw geregistreerde e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de informatie die wij over u (laten) verwerken of die naar u herleidbaar is, te beperken. U kunt dit aanvragen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd, sturen we een bevestiging naar het geregistreerde e-mailadres dat de gegevens niet verder zullen worden verwerkt totdat de beperking is opgeheven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om gegevens die wij over u (laten) verwerken of die tot u herleidbaar zijn door een andere partij te laten verwerken. U kunt dit aanvragen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij kopieën of afdrukken van alle informatie over uw persoon die wij hebben verwerkt of die namens ons is verwerkt door andere voor de verwerking verantwoordelijken of derden naar het e-mailadres dat wij hebben geregistreerd. Het is waarschijnlijk dat we in dit geval niet langer in staat zullen zijn om diensten te verlenen, aangezien het niet langer mogelijk is om een veilige verbinding van de gegevensbestanden te garanderen.

Recht van protest en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voldt of in opdracht van Voldt. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stoppen in afwachting van de verwerking van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij kopieën en/of afdrukken van de gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken. Je hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor gegevensbescherming.

Cookies


Google Analytics

Op onze website gebruiken we cookies van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De verantwoordelijke voor de verwerking kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht worden om toegang te geven tot deze informatie. Wij hebben Google niet toegestaan de verzamelde analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

Als software van derden cookies gebruikt, wordt dit aangegeven in dit privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie is echter altijd beschikbaar op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid invloed heeft op de manier waarop wij reeds over u verzamelde informatie verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens voor Voldt

Haarbos 16 3953 HA Nederland T (033) 720 0195 E info@voldt.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Thom de Koff